නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

y¾n,a .%Ska ie,â


wjYH øjH -

 • f.dgqfld< .%Eï 40
 • idrK .%Eï 40
 • weUq,a weU,sh .%Eï 40
 • .eg ;=U .%Eï 40
 • uql=Kqjekak .%Eï 40
 • lxl=x .%Eï 40
 • ldurxld .%Eï 40
 • fo¿ï uÿ¿ fïi ye¢ 04
 • ¿EKq .%Eï 50
 • ;lald,s .%Eï 50
 • kejqï wn fidaia f;a ye¢ 01
 • wU fidaia fïi ye¢ 04

 

idod.kakd wdldrh

fld< j¾. fjk fjku lvd .kak' tajd fjk fjku fidaod Èh fírd .kak' ldurxld fidaod fm;s lmd i,do §ish jfÜ ;nkak' Èh fírd.;a fld< Èish u; fjk fjku ;nkak' ;lald,s È.a w;g lmd.kak' ¿EKq rjqug lmd.kak' tajd oud §ish irid.kak' fo¿ï uÿ¿ Wäka biskak' i,doh ms<s.kajoa§ fidaia j¾. fol tl;= lrkak'

 

m%ùK iqmfõ§

kùka fmf¾rd

rudähd fydag,h


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv