නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

iqÿÆkq ue,a¨u


wjYH øjH -

  • iqÿ¿EKq .%Eï 100
  • r;=¿EKq .%Eï 25
  • fmd,a fïi ye¢ 3
  • lE,s ñßia f;a ye¢ 1$2
  • Wïn,lv fïi ye¢ 1
  • ri wkqj ¨Kq
  • f;,a fïi ye¢ 1
  • foys nEhl biau
  • ly iaj,amhla

 

 

idod.kakd wdldrh

iqÿ¿EKq fmd;= wer,d ySkshg lmd.kak' Ndckhla ,sfma ;sh,d f;,a od,d r;a Wkdg miafi iqÿ¿EKq ál od,d neo.kak'

 

talgu ,shd.;a; r;=¿EKq ál od,d neÿkg miafi fmd,a" Wïn,lv" ly" lE,s ñßia od,d ri wkqj ¨Kq od,d l,jï lr.kak' fmd,a ue,fjklï úkdähla folla ,sfma ;shd.kak'

 

,sfmka whska lrf.k ksjqkg miafi foys weUq,a odkak'

 

m%ùK iqmfõ§

kùka fmf¾rd

rudähd fydag,h


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv