නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

phsksia fjðgn,a wekaâ fgd*q *qâ


wjYH øjH

 • fldgq yevhg lmd.;a lerÜ álla
 • ;rul l=vdjg lmd.;a n%dfld,s álla
 • lmd.;a fndaxÑ álla
 • lmd.;a f.dajd álla
 • lmd.;a ¿EKq álla
 • lmd.;a ¿EKq fld< álla
 • fgda*q melÜ tlla
 • fmdähg lmd.;a uIarEï álla
 • ¨Kq yd .ïñßia
 • ;, f;,a iaj,amhla
 • T,sõf;,a iaj,amhla


idod .kakd wdldrh

Ndckhla r;a fjkak ;sh,d talg T,sõ f;,a fïi yekaola jf.a odf.k r;afjkfldg ¿EKq ál odf.k álla nefokak fokak'fïlg j;=r fldamam 3la ú;r tl;= lrkak' jeä .skaof¾ ;síng lula kE' j;=r W;=rf.k tkfldg lE,s j,g lmd.;a fgda*q ál tl;= lrkak'Bg miafi wr lmd.;a t<j¿ tlska tl tl;= lrkak' oeka t<j¿ fyd|g ;eïfnkak ye¢.dk .uka ¨Kq tl;= lrkak' oeka lmd.;a uIarEï ál;a od.kak'


;j úkdä 2la ú;r msfikak wßkak' wka;sug .ïñßia l=vq yd ;,f;,a ál tl;= lr,d ye¢ .df.k ,sfmka bj;a lr," Wäka ¿EKq fld< od.kakm%ùK iqmfõ§

kùka fmf¾rd

rudähd fydag,h


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv