නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fo¿ï cQia


wjYH øjH

  • fo¿ï f.ähla
  • c,h wjYH muKg
  • iSks ri wkqj

 

ilia lrk wdldrh

fo¿ï f.äh iqoao lr weg ál nÿklg .kak bkamiq fo¿ï weg ál fnkav¾ lr,d hqI lr.kak' wjYH muKg iSks oud l,jï lr hqI ál fydÈka fmrd .kak'

 

 

m%ùK iqmfõ§

kùka fmf¾rd

rudähd fydag,h


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv