නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

w,s.eg fmar lßh


wjYH øjH

 

 • ndf.g bÿKq w,s.egfmar f.ä 2
 • lmd.;a w, f.ä1
 • fpdmalr.;a ¿EKq f.ä 1
 • fpdmalr.;a bÕ=re iqÿ¿EKq fïi ye¢ 1
 • lrmsxpd yd rïfma
 • lyl=vq f;a ye¢ 1$2
 • wuq ;=kmyl=vq f;a ye¢ 1
 • ñßial=vq f;a ye¢ 1
 • fpdmalr.;a ;lald,s f.ä 1
 • wn iaj,amhla
 • iQÿre iaj,amhla
 • W¿yd,a iaj,amhla
 • wuqñßia lr,a 2
 • f;,a iaj,amhla

 

idod .kakd wdldrh

w,s.egfmar ál fmd;= whska lr,d fldgqjg lmd.kak' w, f.äh;a lmd.kak' fï fol l,jï lr, ñßial=vq" ;=kmyl=vq" bÕ=re iqÿ¿EKq fmaiaÜ tl" lyl=vq od,d wk,d me;a;lska ;shkak'


Ndckhlg f;,a álla od,d r;afjkfldg wn" iQÿre yd W¿yd,a ál od.kak' állska fpdmalr.;a ¿EKq ál" rïfma" lrmsxpd yd wuqñßia ál od.kak' lmd.;a ;lald,s f.äh tl;= lrkak' B<Õg w,s.egfmar iy w, ál od.kak' úkdä 5la jf.a jy,d msi.kak' ri wkqj ¨Kq tl;= lrkak

 

m%ùK iqmfõ§

kùka fmf¾rd

rudähd fydag,h


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv