ඉවුම් පිහුම්

fmdf,dia wÉpdrewjYH øjH (

 • l=vd fmdf,dia f.ä 1 ^ fmd;= bj;a lr l=vdjg lmd ;ïnd .;a &
 • r;= <QKq .%Eï 100
 • wuqñßia .%Eï 50 ^ fjka fkdjk fia folg m,d .;a &
 • lerÜ w,hla ^ l=vd ;Sre lmd .;a &
 • úkdlsß fldamam 1
 • wn fïi yeÈ 1 1$2 ^ wUrd .;a &
 • ñßia l=vq fïi yeÈ 1
 • ly l=vq f;a yeÈ 1$4
 • iqÿ ¿Kq f;a yeÈ 1 ^ wUrd .;a &
 • b.=re f;a yeÈ 1 $2 ^ wUrd .;a&
 • iSks f;a yeÈ 1
 • ri wkqj ¨Kq
 • idod .kakd wdldrh (

  ueá Ndckhlg úkdlsß "b.=re "iqÿ ¿Kq "wn"ñßia l=vq "ly l=vq "iSks yd ¨Kq tla lr W;=rjd .kak' ,sm ksjd úkdlsß ñY%Kh ;rula ksjd .kak' oeka thg ;ïnd .;a fmdf,dia " r;= ¿Kq "wuqñßia yd lerÜ tla lr fyd¢ka ñY% lr .kak' ksjqkq miq n;a"ly n;a iu. ri n,kak'  m%ùK iQmfõÈkS
  k§ wurisxy

  is;drd uOqId‚