නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

´Üia f;dafi


wjYH øjH

  • ´Üia lma 1$2
  • re,x lma 1$4
  • fpdma lr.;a ¿EKq f.ä 2
  • wuq ñßia lr,a 3
  • ólsß lma 1$4
  • j;=r wjYH muK

 

idod .kakd wdldrh

´Üia ál l=vq lr.kak' thg re,x" ¨Kq" ¿EKq" wuq ñßia iy ólsß tla lr ñY% lr.kak' f;dafia moug .ekSug j;=r ál ál tl;= lr.kak' .S fyda f;,a ;jrd.;a ;eáhl f;dafia ñY%Kh oud fome;a;u mq¿iaid.kak'

 

m%ùK iqmfõ§

kùka fmf¾rd

rudähd fydag,h


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv