නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

lv, i,doh


wjYH øjH

  • ;ïnd neo.;a lv, fldamam 1
  • lmd.;a ¿EKq f.ä 1
  • lmd.;a ;lald,s f.ä 1
  • fpdmalr.;a fld;a;u,a,s fld< iaj,amhla
  • ¨Kq yd .ïñßial=vq
  • foys hqI iaj,amhla

 

idod .kakd wdldrh

uq,skau lmd.;a ¿EKq" ;lald,s" fld;a;u,a,s l,jï lr.kak' fïlg lv, ál;a od.kak' B<Õg ¨Kq" .ïñßial=vq yd foys hqI od,d wkd.kak

 

 

m%ùK iqmfõ§

kùka fmf¾rd

rudähd fydag,h


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv