නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fmdf<dia fudacq


wjYH øjH

 • ;rul fmdf<dia f.ähla
 • wuqñßia lr,a 15 la
 • úkdlsß
 • lyl=vq f;a ye¢ 2
 • ¨Kq
 • r;=Ækq .%Eï 250
 • wUrd.;a wn f;a ye¢ 4
 • .ïñßia l=vq f;a yekaola
 • fmd,a f;,a
 • iqÿ Ækq ìla 10
 • l=re÷ fmd;=
 • rïfm - lrmsxpd
 • lE,sñßia - f;a ye¢ 3
 • tkid,a - lrdnqkeá
 • iSks f;a ye¢ 5

 

idok l%uh

fmdf<dia ;=kS ;Sre wdldrhg lmdf.k lyl=vq f;a yekaola iy ¨Kq f;a yekaola oud w;.d.kak' wuqñßia fidaod fjka fkdjk fia Èla w;g m,d.kak' r;=Ækq o iqoao lr .kak' ;dÉÑhla ,sm ;nd thg fmd,af;,a oud m<uqj fmdf<dia .eUqre f;f,a neo.kak' wk;=rej wuqñßia o úkdä 2 la neo.kak' r;= Ækqo tfia neof.k mfilska ;nkak'

wn f;a ye¢ 4 úkdlsßj, Èhlr.kak'Ndckhla ,sm ;nd thg fmd,af;,a tl;= lr ;,d.;a iqÿÆKq rïfm lrmsxpd  l=re÷fmd;=" tkid,a lrdnqkeá" rïfm" lrmsxpd oud f;ïmrdÿlr .kak' thg wn úkdlsß ñY%Kh oud úkdä 2 la muK .; jQ miq lE,sñßia lyl=vq ¨Kq .ïñßia l=vq oud thgu neo.;a fmdf<dia r;=Ækq wuqñßia oud fyd¢ka lj,ï lr ksfjkakg yßkak

 

iQmfõ§

pkaok mqIAml=udr

ld,d n,x uy f.or r;au,dk