නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

flfi,a uqj fudacq


wjYH øjH

 • ;rul flfi,a uqjla^iSks flfi,a uqjla jvd;a .e,fma&
 • wuqñßia .%Eï 150
 • r;= Ækq .%Eï 200
 • Wïn,lv len,s .%Eï 200
 • iSks fïi ye¢ 4
 • ¨Kq
 • rïfm - lrmsxpd
 • úkdlsfrka wUrd.;a wn f;a ye¢ 3
 • .ïñßia lE,s fïi yekaola
 • l=re÷ fmd;= lene,a,la
 • fmd,af;,a

 

idok l%uh

j;=r Ndckhla f.k thg ¨Kq oudf.k flfi,a uqj ;rul f,dl= len,sj,g lmd thg oukak' f;,a ,sm ;nd r;ajk úg flfi,a uqj len,s Èh fírd thg oud fyd¢ka neo.kak' wuqñßia yd r;= Ækqo neof.k tu f;,a n÷fkkau Wïn,lv len,so neo mfilska ;nkak'

ueá n÷kla ,sm ;nd thg f;,a tl;= lr r;a jQ miq b;sß øjH ish,a, oud fyd¢ka f;ïmrdÿ lr.kak' bkamiq úkdlsfrka wUrd.;a wn f;a ye¢ ;=ko tl;= lr ye¢.dk w;r;=r iSkso tl;= lr .kak' f;ïmrdÿj moug wd miq neo.;a flfi,auqj r;=Ækq Wïn,lv wuqñßia tl;= lr fyd¢ka lj,ï lr wjidkfha ri wkqj ¨Kq tl;= lr ,sfmka nd.kak'

 

iQmfõ§

pkaok mqIAml=udr

ld,d n,x uy f.or r;au,dk