නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

w¿ flfi,a fudacq


wjYH øjH

 • w¿flfi,a .%Eï 500
 • r;= Ækq .%Eï 200
 • wuqñßia .%Eï 150
 • l+ksiafid .%Eï 75
 • fmd,af;,a
 • lyl=vq
 • wUrd.;a wn fïi ye¢ 3
 • úkdlsß
 • iqÿÆkq - b`.=re
 • iSks fïi ye¢ 2
 • rïfm - lrmsxpd
 • l=re÷ fmd;=
 • lE,sñßia fïi ye¢ 2
 • .ïñßia l=vq fïi ye¢ 1


idok l%uh

w¨flfi,a len,sj,g lmd ly w;.d .eUqre f;f,a neo.kak' fojkqj r;=Ækq f;,g oud nefokakg fkd§ ;ïnd .kak' ta wdldrhgu wuq ñßiao ilid .kak'

f;,a ,sm ;nd r;a jQ miq l+ksiaika thg oud b`.=re iqÿÆkq úkdlsfrka wUrd thg oud.kak' thgu wUrd.;a wn úkdlsß lE,sñßia rïfm lrmsxpd .ïñßia l=vq l=re÷ iy iSks tl;= lr wjidkfha neo.;a w¨flfi,a r;=¨kq wuqñßia tl;= lr ri wkqj ¨Kq tl;= lrkak' fuh ksjqKq miq ùÿre fnda;,hl wiqrd Èk fol ;=kla ;ndf.k wdydrhg .; yel'

 

iQmfõ§

pkaok mqIAml=udr

ld,d n,x uy f.or r;au,dk