නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

yl=re lsßn;a


foaúld ñysrdks lshkafka ljo;a bjqï msyqïj,g oCI rig lEu yok rx.k Ys,amskshla lshk tl m%isoaO ryila' ta wdNdIh wehg ,enqfK wïuf.ka lsh, ;uhs weh kï lshkafk' wjqreÿ kjh oyh fjoaÈ bv ,efnk fj,djg wïu l=iaisfha jevg fuhd,j wksjd¾hfhhka iïnkaOlr .kakjd¨'

 

ta úÈhg ;uhs¨ ´ku lEula rig Whkak msykak weh mqreÿ jqfKa' Th w;fr lsßn;a Whkak;a ¨Kqñßia yokak;a foaúldg ;sfhkafka wmQre yelshdjla¨' ta;a tlalu fuhd ;=kafõ,gu jqK;a lsßn;=hs ¨Kqñßiqhs ld, bkak leu;s pß;hla lsh,;a wdrxÑhla ;sfhkjd'

újdy jqKdg miafia b;ska fï ri lsßn;g wdorKSh ieñhd úch kkaoisß;a f.dvla wdi lrd¨' yeu wjqreoaolu ckjdß m<uqjeksog jf.au isxy, w¨;a wjqreoaog fkdjrojdu yok lsßn;a rx.k lghq;=j,ska ñÈ, úfõlSj f.or bkak ojig Wfoa lEug fuhd,f. f.or wksjd¾hfhkau yokj¨'

Tfydu ál ld,hla .;fj,d foaúld úch le±,a,g kjdxckd - ridxck ÿjhs mq;hs tl;= jqKdg miafi Tkak b;ska yeuodu yomq lsßn;g mqxÑ fjkila lrkak isoaO jqKd¨' fudloao okakjo ta fjki ¨Kq ñßiaj, ;sfhk ier .;shg fmdâfvd fokak wlue;s ksid thd,g meKsri;a tlal lsßn;a Wh, fokak isoaO jqKd¨'

lsßn;a lshkafk fndfydu fmdaIKSh wdydrhla ksid ÿjf.kqhs mq;df.kqhs ta lEu fõ, uÕyßkafka ke;=j bkak úÈhla l,amkd lroaÈ ;uhs foaúldg u;la fj,d ;sfhkafka mqxÑ meKsril=;a tl;= lr, ÿkafkd;a ta fokakj lsßn;aj,g yqrelr .kak mq¿jka lsh,'

idudkHfhka f.orl yok úÈhg fï lsßn; yeÿj;a yl=re odk ksid rkajka meyefhka tal ;shd.kak ´k ksid iqÿ lel=¿ iy,a ;uhs¨ weh fï i|yd mdúÉÑ lrkafka' ;uka .kak iy,a m%udKhg wkqjfk fmd,alsß tl;= lr.kafka' ta;a fu;k§ fuhd lsß fldamamhla wvq lr, ta fjkqjg msálsß fldmamhla yodf.k talg yl=re ál l=vq lr,d Èhlr f.k n;g tl;= lrkj¨' ta úÈhg msálsß tl;= lr.;a;u lsßn;g kj rihla tl;= fjkj lsh, ;uhs weh wms;a tlal lsõfõ'

b;ska fï úÈhg yomq yl=re lsßn; ÿjhs mq;hs b,a, b,a,f.k ldmq ksid fjkod jf.a mdfr miafi t,j t,j ljkak jqjukdjla jqfK;a ke;s¨' mqxÑ orefjd bkak f.j,aj,g fïl fyd| wdrxÑhla fõú' Th w;f¾ fufyu foal=;a fj,d ;sfhkjd' mqxÑ ldf, b|, lsßn;=hs ¨Kqñßiqhs ldmq foaúld;a ±ka yl=re lsßn;a lkak bfíu mqreÿ fj,d'Oïñl fyajdjiï