නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mßmamq iy ud¿ j,ska lÜ,Ü youq


wjYH øjH

 • mßmamq .%Eï 50 hs
 • w, .%Eï 50
 • r;=Ækq f.ä 05 hs
 • fyd¢ka l=vqlr .;a
 • Wïn,lv l=vq f;a ye¢ 02 hs
 • iQÿre iaj,amhla
 • ri wkqj ñßia l=vq ^lene,s&
 • moug ¨Kq
 • mdka msá .%Eï 25 hs
 • lyl=vq iaj,amhla
 • j;=r
 • ìia l=vq
 • lÜ,Ü neiSug f;,a

idod .kakd wkaou

m<uqj w, ;ïnd fmd;=yer mfilska ;nd .kak' wk;=rej mßmamq fidaod .rd ;ïndf.k wUrd .kak' oeka ;ïnd .;a w, fmdälr mßmamq iu. ñY% lrkak' ln,la <sm ;nd iqÿre neof.k tho w, iy mßmamq iu. ñY% lrkak'wk;=rej ;j;a iqÿiq Ndckhla <sm ;nd th r;a fjk úg lE,s ñßia Ækq neof.k tho ñY%Khg tl;= lr.kak' ta iu.u moug ¨Kq" ly"o ñY% lr Bgu foys hqI iaj,amhlao tl;= lr tu ñY%Kh leue;s yevhlg .=,s lr.kak' oeka f;,a;dÉÑhla <sm ;nd ñY%Kh ìialÜ l=vq j,g fydÈka ;jrd .eUqre f;f,a rkajka mdg jk;=re neo .kak'