නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mßmamq iqma


wjYH øjH

  • mßmamq yqKavq 1$2 la
  • j;=r ,Sg¾ 01 hs
  • fiar lene,a,la
  • idudkH m%udKfha le/Ü w,hla
  • rg¿Kq f.ähla
  • fmd,alsß wvqfldamam 01 hs
  • moug ¨Kq .ïñßia weg 4la5la
  • iSks iaj,amhla
  • ng¾ fïi ye¢ 01 la

  

idod .kakd wkaou

m<uqfjkau mßmamq .rd fidaod iqÿiq Ndckhlg oud Bg j;=r tl;= fldg mehla muK fmfkakg yßkak' lerÜ ÆkQ isyskaj lmd .kak' iqÿiq Ndckhla <sm ;nd thg ng¾ fïi yekaols tl;=lr t<j¿ hdka;ug neo.kak' Bgu mßmamq iy j;=ro tl;= lr .kak mßmamq iy t<j¿ uo .skafka ;ïfnkak yer jßka jr ye¢.dkak' ñY%Kh Wl= jeäkï j;=r iaj,amhla Bg tl;= lrkak' <sfmka ndf.k fmfkarhlska fmrd fyd¢ka t<j¿ fmdä lrñka fmr,kak'fmd,alsß iy iSks ñY% lrkak ¨Kq iy .ïñßia tl;= lr h,s ñY%Kh <sm;nd kgjd ñks;a;= lSmhla ksfjkakg ;nd fïfig hjkak'