නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mßmamq ñY% n;a


wjYH øjH

  • iund iy,a .%Eï 500 hs
  • mßmamq .%Eï 500 jhs
  • fndïnhs Ækq .%Eï 250 hs
  • wuq ñßia lr,a 4 la 5 la
  • iqÿ<QKq ìla 4la 5 la
  • iQÿre f;a yeÈ 1$2 hs
  • ly l=vqiaj,amhla
  • f;,a fyda ud.ßka iaj,amhla
  • ;=kmy iaj,amhla

idod .kakd wkaou

yd,a yd mßmamq fjk fjku f.k .rd fidaod mfilska ;nkak' fndïnhs ÆkQq iqÿ ÆkQ wuq ñßia lmd.kak' iQÿre .f,a oud wUrd.kak' oeka iqÿiq n÷kla ,sm ;nd thg f;,a fyda ud.ßka oudr;a jk úg lmd .;a Ækq wuq ñßia oud rkajka mdg jk;=re neo .kak' thgu wUrd .;a iQÿre" ;=kmy iy l=vQo ñY%lr .kak' Bgu n; ms<sfh, lr .ekSug j;=r tl;= fldg yd,a iy mßmamq tl;= lrkak' n;a ms<sfh, lr wjika jq miq ;j;a iqÿiq hehs isf;k jExckhla fyda iïn,hla iu. wdydrhg .; yelshs'