නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

;,m;a ud¿ Tï,Ü


wjYH øjH

  • ;ïnd .;a ud¨ .%Eï 200 hs
  • ì;a;r 06 hs
  • wuq ñßia lr,a 4 hs^isyskaj ,shd .kak&
  • r;=ÆkQ f.ä 08 hs^isyskaj ,shd .kak&
  • .ïñßia l=vq iaj,amhla
  • moug ¨Kq
  • lrmsxpd b;s 1$2 hs^isyskaj lvd .kak&
  • wjYH muKg ;lald,s fidaia

idod .kakd wkaou

m<uqj ;eïnq ud¿ isyskaj brd .kak' iqÿiq Ndckhla f.k ì;a;r yh lvd oud .Eremamqjlska fydÈka .id .kak' Bg isyskaj brd .;a ud¨ ñY% lr .kak' Bgu isyskaj lmd .;a wuqñßia r;=Ækq' lrmsxpd wdÈh ñY% lr .kak' oeka iqÿiq Ndckhla <sm ;nd thg f;,a iaj,amhla oud wjYH Tï,Ü m%udKh ilid .kak'úOdhl iQmfõ§

iqñ;a rx.k

 

iq.;a Ydka; fudr.yl=Tqr