ඉවුම් පිහුම්

f.dgqfld< neÿuwjYH øjH (

 • f.dgqfld< .%Eï 500 ^fidaod msßisÿ lr fld< muKla .kak &
 • rglcq .%Eï 100 ^neomq &
 • lE,s ñßia .%Eï 30
 • iSks fïi yeÈ 1
 • foys hqI f;a yeÈ 1
 • f;,a ^ ne§ug &
 • ri wkqj ¨Kq
 • idod .kakd wdldrh (

  fidaod msßisÿ lr.;a f.dgqfld< fyd¢ka úh,d .eUqre f;f,a neo.kak' neo .;a f.dgqfld< j,g neo .;a rglcq "iSks "lE,s ñßia "foys hqI yd ri wkqj ¨Kq tla lr ñY% lr.kak' n;a"ly n;a "m%hsâ rhsia iuÕ ri ne,sh yel'
  ie (hq ( .eUqre f;f,a ne§u ksid f.dgqfld< j, .=Kd;aul nj wvq úh yel'

  m%ùK iQmfõÈkS
  k§ wurisxy

  is;drd uOqId‚