නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

;,m;a ud¿j,ska mqäx 


wjYHøjH

  • ;ïnd.;a ;,m;a ud¿ .%Eï 750 hs
  • mdka l=vq .%Eï 150 hs
  • ng¾ .%Eï 50 hs
  • .ïñßia l=vq iaj,amhla
  • ¨Kq l=vq iaj,amhla
  • ;lald,s fidaia iaj,amhla
  • ñálsß wvq fldamamhla

  

idod.kakd wkaou

lïmd .;a ud¿ isyskaj lvd f.k mdka l=vq iu. fyd¢ka wkd.kak' ì;a;r y;r lvd Ndckhlg oud fydÈka .Eremamqjlska .id Bg ng¾ o tl;= lr kej; fyd¢ka .ikak' Bg ud¿ ñY%Kh tl;= lrkak' ng¾ ;ejre mhsfrlaia §ishlg oud meh folla muK yqud,fhka ;ïnd.kak' <sfmka nd.;a miq mqäu Wäka ;lald,s fidaia j.=rejd WKq WKqfõ fïihg hjkak'

 

úOdhl iQmfõ§

iqñ;a rx.k

 

iq.;a Ydka; fudr.yl=Tqr