නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ud¿ ;kaÿÍ 


wjYH øjH

 • ;,m;a ud¿ .%Eï 500 hs
 • m<uq ;eïîu i|yd
 • bÕ=re l=vd lene,a,la
 • iqÿ<QKq ìla 10 la^fï fol tlg wUrd.kak&
 • foys hqI w~q fldamam 1$2hs
 • ¨Kq moug
 • fojeks ;ïnd .ekSu i|yd
 • uqojdmq lsß fldamam 1$4hs
 • bÕ=re lene,a,la
 • iqÿ<QKq ìla 08 hs^tlg wUrd .kak&
 • wUrd.;a úh,s ñßia fïi yeÈ 02hss lyl=vq iaj,amhla
 • wuqñßia lr,a 04 hs^isyskaj ,shd .kak &
 • lro uqx.= l=vq f;a yeÈ 1$4
 • ud.ßka iaj,amhla
 • foys hqI fldamam Nd.hhs

  

idod .kakd wkaou

ud¿ iqoao lr lE,s lmd folg m,d .kak'm<uq ;ekaîSu i|yd wjYH øjH ish,a,u iqÿiq Ndckhlg oud udÜgq fydÈka w;.dkak' úkdä ;syla muK mfilska ;nkak' fojeks ;eïîu i|yd wjYH øjH j,ska ud.ßka yd foys yer wfkla ish,a, Ndckhlg oud .Eremamqjlska .ikak' Bgu ud.ßka iy foys hqI o tl;= lrkak' fuu ud¿ ñY%Kh mehla muK mfil ;nkak' uo WKqiqï ta fmdrKqjlska fyd¢ka mq¿iaidf.k wdydrhg .kak'

 

úOdhl iQmfõ§

iqñ;a rx.k

 

iq.;a Ydka; fudr.yl=Tqr