නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ud¿ iagq 


  • ;,m;a ud¿ .%Eï 500 hss
  • w,.%Eï 500 hs
  • .ïñßial=vq iaj,amhla
  • tkid,a lSmhla
  • lrdnqkeá lsysmhla
  • lerÜ w, .%Eï 100
  • ¨Kq moug
  • foys hqI moug
  • fmd,alsß fldamam 1 1$2 hs
  • ng¾ iaj,amhla

  

idod.kakd wkaou

ud¿ lE,s j,g lmd fidaod .kak tkid,a yd lrdnq keá ;<d thg oud ¨Kq yd foys hqI o ñY% lrkak' bkamiq j;=r iaj,amhla oud ud¿ ;ïnd .kak'lerÜ w¾;dm,a w, fjku ;ïnd .kak' ng¾ álla iqÿiq Ndckhlg oud <ssm ;nkak' r;a jk úg ;ïnd.;a ud¿ thg oukak' ;ïnd lmd.;a lerÜ yd w, o thg oud ñY% lrkak' fmd,alsß ud¿ ñY%Khg oud .kak'

 

úOdhl iQmfõ§

iqñ;a rx.k

 

iq.;a Ydka; fudr.yl=Tqr