නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

<má nvbß`.= ñY% iekaâúÉ


wjYH øjH

  • l%Sï isghs,a iaùÜ fldaka .%Eï 150 la
  • ng¾ .%Eï 50 la
  • <má nvbß.= .%Eï 150 la
  • .ïñßia l=vq fïi ye§ ½ la
  • ¨kq l=vq fïi ye§ ¼ la
  • foys f.ä 01 la
  • uiagâ l%Sï fïi ye§ 2la

 

iod .kak wldrh

wn l%Sï" foys" ¨Kq" .ïñßia" iaùÜ fldaka fmaiaÜ oud fidaia tlla f,i iod .kak' miqj b;d isyskaj lmd <má nvbß.= ;Sre fgdaiaÜ lr ng¾ .d .;a mdka fm;s fol u; w;=rd ta u; iod .;a fidaia tl jlalr ;=kSlr ta Wäka kej; isyskaj lmd.;a <má nvbß.= ;Sre w;=rd ng¾ ;jrd .;a mkafm;s foflka jid.kak' jdá lmd fldgq fldgq yevhg  lmd .;a iekaâúÉ <má nvbß.= iy foysfm;s j,g wdOdrfhka irid .kak'

 

m%ùK iqmfõ§

;s,sK fu;aisß

úOdhl iQmfõ§

fcÜúka fydag,h mdkÿr


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv