නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

frkafnda iekaâúÉ


wjYH øjH

  • mdka fm;s 4 la
  • lerÜ .%Eï 100 la
  • ìÜreÜ .%Eï 100 la
  • ng¾ .%Eï 50 la
  • .ïñßia l=vq .%Eï 10 la
  • ¨kq .%Eï 10 la
  • ufhdakhsia fidaia f;a ye§ 04 la

 

iod .kak wldrh

lerÜ yd ìÜ fjk fjku ;ïnf.k isyska l=vd len,s j,g lmd.kak' ¨Kq .ïñßia ufhdakhsia fidaia oud fjk fjku lj,ï lr .kak ' i,do fld< isyskaj lmd f.k ufhdakhsia fidaia iaj,amhla oud .kak' fgdaiaÜ lr ng¾ .d .;a mdka fm;s u; m<uqj lerÜ ñY%Kh w;=rd ;j;a mdka fm;a;lska jid .kak' miqj tu jeiQ mdka fm;a; u; i,do fld< ñY%Kh w;=rd ;j mdka fm;a;lska jid ta u; ìÜrEÜ ñY%Kh  w;=rd b;sß mdka fm;af;ka jid .kak' wk;=rej jdá lmd msßñâ wdldrhg lmd.;a iekaâúÉ' lerÜ ìÜrEÜ yd i,do fld< j,ska irid §ishl ;nd ms<s.kajkak'

 

m%ùK iqmfõ§

;s,sK fu;aisß

úOdhl iQmfõ§

fcÜúka fydag,h mdkÿr

 

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv