නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

iamhsis gQkd iekaâúÉ


wjYH øjH

 • fl,j,a,d fyda n, ud¿ .%Eï 150 la
 • î ¿Kq  .%Eï 50 la
 • wuqñßia .%Eï 50 la
 • ng¾ .%Eï 50 la
 • .ïñßia l=vq f;a ye§ tlla
 • ¨kq ri wkqj
 • ufhdakhsia fidaia f;a ye§ 03 la
 • iekaâúÉ mdka fm;s 4 la
 • i,do fld< lsysmhla
 • ;lald,s f.ä 01 la
 • fld;a;u,a,s fld< lsysmhla
 • foys f.ä 01 la

 

iod .kakd wldrh

ud¿ ;ïnd fmdä lr foys ¨kq .ïìßia isyskaj lemq î ¿Kq yd wuq ñßia oud fydÈka l,jï lrkak' bkamiq ufhdakhsia fidaia tla lrkak' mdka fm;s fgdaiaÜ lr ng¾ .d iod .;a ud¿ ñY%Kh fm;s foll w;=rd b;sß fm;s foflka jid jdá lmd .kak miqj y;/ia iekaâúÉ tl ;%sfldaKdldrj lmd i,do fld< ;lald,s yd fld;a;u,a,s irid ms<s.kajkak'

 


 

m%ùK iqmfõ§

;s,sK fu;aisß

úOdhl iQmfõ§

fcÜúka fydag,h mdkÿr

 

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv