නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

jïngq i,dfkd


wjYH øjH


 • jïngq .%Eï 500 hs
 • iQÿre f;ayeÈ 1$2 hs
 • yl=re f;ayeÈ 1$2 hs
 • f;,a fldmam 01 hs
 • úkdlsß fldmam 1$2 hs
 • wuqñßia lr,a3"4la
 • iqÿ ÆkQ ìka 06 la
 • úh,s ñßia lr,a 05
 • w.,a Nd.hla b.=re len,s 01 hs
 • fld;a;u,a,s fld<' yeÈ 1$2 hs
 • lrmsxpd b;s 03 hs
 • moug ¨Kq


idod.kakd wdldrh

y;/ia len,s j,g jïngq lmdf.k .eUqre f;f,a neo mfilska ;nkak' iQÿre "úh,s ñßia iqÿÆkq "bÕ=re "úkdlsß fïi yeÈ tlla f.k wUrd .kak'oeka f;,a iaj,amhla tla l< iqÿiq Ndckhla <sm ;nd wuqñßia lene,s lmd f.k lrmsxpd fld< o oud nefok úg fyd¢ka wUrd .;a uid,d ñY%Kh tla lrkak' fuh ne§ f.k tk úg§ yl=re oud Èh fjkak yßkak' fuhg jïngq l,jï lr b;sß úkdlsß oud moug ¨Kq tlalr uo.skafka msi.kak' fld;a;u,a,s fld< ysi f;,a mEfok ;=re ;nd fïihg hjkak'

 

iq.;a Ydka; fudr.yl=Tqr