නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

f.d,a,ka fmdfÜfgda m*a


wjYH øjH

 

  • msá .%Eï 200 hs
  • w, .%Eï 150 hs
  • .ïñßia f;a ye¢ 1$4 hs
  • ng¾ f;a ye¢ 04 hs
  • mdia,s fïi ye¢ 01 hs
  • j;=r fldamam 1$2 hs
  • ì;a;r 2 hs
  • ika*,j¾$t<.sf;,a wjYH muKg ri wkqj ¨Kq

 

idod.kakd wdldrh

j;=r iu. ng¾ tlg oud .;a iqÿiq Ndckhla <sm ;nd uo.skafka Èhfjkakg yer mdkamsá tl;= lrkak'fnda,hla wdldrhg ke.S tk úg§ th <sfmka bj;a lr len,s fkdisák fia .d.;a fyda fmdälr.;a ;eïnQ w,"Ækq iy ì;a;r oud fyd¢ka l,jï lr.kak' oeka isyskaj lmd .;a mdia,so tl;= lr.kak'Ndckhlg f;,a tla lr r;a ùug ;nkak'oeka uq,ska idod.;a ñY%Kh fkdi,h fkdue;skï isßkacrhlg fyd| fldgqjlg oudf.k wÕ,l m%udKh len,s j,g leã hk fia oud rkajka meye jk;=re neo.kak' ñßia l=vq iy ¨Kq wjYH moug oud msi .kak' by; ñY%Khg .d .;a Öia tlalr .ekSfuka jeä rihla tlalr .; yelshs'

 

iq.;a Ydka; fudr.yl=Tqr