නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mkS¾ jExckh


wjYH øjH


 • mkS¾ .%Eï 250 hs
 • iQÿre f;a ye¢ 1$2 hs
 • uyÿre f;a ye¢ 1$4 hs
 • fld;a;u,a,s f;a ye¢ 01 hs
 • iqÿ Ækq f;a ye¢ 01 hs
 • f.%Ül< bÕ=re f;a ye¢ 01 hs
 • iSks f;a ye¢ 01 hs
 • t<Õs f;,a f;a ye¢ 01 hs
 • .rï uid,d f;a ye¢ 02
 • ;lald,s mshqß fïi ye¢ 1 la
 • ¨kq fïi ye¢ 01 hs
 • uqojdmq lsß fldamam 1$4 hs
 • ñßia lr,a ;=kla
 • fmd,a f;,a wjYH muKg
 • moug ¨Kq

    

idod.kakd wdldrh

f;,a tlalr iqÿiq Ndckhla <sm ;nd y;/ia len,s j,g lemQ mkS¾ .eUqre f;f,a neo.kak'iQÿre" fld;a;u,a,s" uyÿre" ñßia" iqÿ¿kq iy bÕ=re hk ish,a, isyskaj wUrd.kak'wk;=rejt<.sf;,a f;a yeÈ tlla o tla lr fjk;a n÷kl r;a lrkak' tys isyskaj lemQ ÆkQ nefokakg yßkak' fuhg wUrd.;a uid,d ñY%Kh ;lald,s o tla lr .skaor jeä lr iSks tl;= lrkak'

 

Bg u lsß o tl;= lrkak' fuhg l,ska neo.;a mkS¾ l,jïlr .rï uid,d f;a ye¢ tlla tl;=lr ál fõ,djla f;,a mEfokakg ;nd fïfig hjkak'

 

 

iq.;a Ydka; fudr.yl=Tqr