නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

;dhs l%uhg biaika i,doh


wjYH øjH


  • f,dl= biafid .%Eï 250 hs
  • ud¿ fidaia fïi yeÈ 01 hs
  • f,uka hqI f;a ye¢ 02 hs
  • .ïñßia len,s f;aye¢ 01 hs
  • ÿUqre iSks f;a ye¢ 02 hs
  • r;= ñßia f;a ye¢ 01 hs
  • Ækq fld< fïi ye¢ 01 hs
  • iqÿ ÆKq f;a ye¢ 01 hs
  • fld;a;u,a,s fld< f;a ye¢ 02 hs jhskafyda iqÿ úkdlsß f;a yeÈ 03 hs ri wkqj ¨Kq

  

idod.kakd wdldrh'

m<uq biaika fyd¢ka fidaod msßisÿ lr ;ïnd .kak';ïnd.;a biaika ud¿ fidaia "f,uka "ÿUqre iSks lmd .;a r;= ñßia "fiar "Æk"q iqÿÆkq oud jhska fyd úkdlsß lj,ï lr biafid tlalr meh fol ;=kla YS;lrkfha ;nkak' miqj fld;a;u,a,s fld< l,jïlr i,do fld< u;=msáka oud ms<s.kajkak'''

 

iq.;a Ydka; fudr.yl=Tqr