ඉවුම් පිහුම්

lsßlcqud¿jwjYH øjH (

 • lcq .%Eï 300
 • r;= ¿Kq f.ä 2 ^ isyskaj ,shd &
 • wuqñßia lr,a 2 ^ isyskaj ,shd &
 • iqÿ ¿Kq f.ä 3 ^ isyskaj ,shd &
 • rïm $ lrmsxpd
 • ñßia l=vq f;a yeÈ 1
 • ly l=vq f;a yeÈ 1$4
 • Wïn,lv l=vq fïi yeÈ 1
 • Wl= ñálsß fldamam 3
 • ri wkqj ¨Kq
 • foys hqI f;a 1
 • f;,a fïi yeÈ 1
 • idod .kakd wdldrh (

  lcq WKqiqï j;=frys meh 1$2 la muK fmd.jd .kak' Ndckhla ,sm ;nd f;,a tla lr r;a jk úg thg r;= ¿Kq "iqÿ ¿Kq "wuqñßia "rïm lrmsxpd yd Wïn,lv tla lr iqjo yuk f;la f;ïmrdÿ lr.kak' fmd.jd .;a lcq j;=r fmrd f;ïmrdÿjg tla lr ñßia l=vq yd ly l=vq tla lr Wl= ñálsß álo tla lrkak' ri wkqj ¨Kq tla lr .kak' lsß fydÈka W;=rjd isÿk miq foys hqI tla lr .kak' ly n;a iuÕ wjqreÿ lEu fïifha§ i;=áka ri n,kak'  m%ùK iQmfõÈkS
  k§ wurisxy

  is;drd uOqId‚