නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

iaàï wem,a mqäka


wjYH øjH


 • fld< meye;s wem,a f.ä 03 hs
 • iSks .%Eï 200 hs
 • ì;a;r 03 hs
 • fílska mjqv¾ f;a ye¢ 1 hs
 • mdka msá .%Eï 100 hs
 • úh<s ñÈ .%Eï 100 hs
 • idÈlald l=vq fyda
 • l=re÷ l=vq f;a yeÈ 1$2 hs
 • ng¾ fyda ud.ßka .%Eï 125
 • f.d,a,ka isrma fïi yeÈ2hs
 • ñá lsß fldmam 1$4 hs
 • jeks,d f;a ye¢ 02 hs


 

idod .kakd wdldrh

 Wäka n÷klg fyd ;eáhg ng¾ ;jrd f.d,a,ka isrma t;=<g oukak' wem,a fm;s j,g lmd milska ;nd .kak'ng¾ jeks,d iy iSks l%Sï jk;=re .id ì;a;ro tl tl oud fyd¢ka .id .kak'fílska mõv¾ ñY% lr y,d.;a msá yd lsß l%u l%ufhka l,jï lrkak f.d,a,ka isrma oeuq ;eáh u; wem,a fm;s lsysmhla w;=rd ta u; idolald l=vq iaj,amhla ;jrd .id .;a msá ñY%Kfhka fldgila oud kej;;a tu l%shdj isÿlr by< fldgi msá neg¾ tflka mqrjd .kak' mqäka n÷k we¨ñkshï" fmdhs,a lvodisfhka jid úkdä ;syla 45 la w;r ld,hla yqud,fhka ;ïnd.kak ;eïnqKq miq fkdmsg yrjd liag¾â iu. ms<s.kajkak'

 

iq.;a Ydka; fudr.yl=Tqr