නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ñkaÑ iy .d¾,sla fgdiaÜ


wjYH øjH

  • ñkaÑ f;a ye¢ 02 hs
  • iqÿ Ækq f;a ye¢ 01 hs
  • ng¾ fyda ud.ßka .%Eï 25 hs
  • mdka msá wjYH muK
  • moug ¨Kq

 

idod .kakd wdldrh

ñxÑ iqÿÆkq ñY% lr f.k mfilska ;nkak' miqj mdka fm;af;a ng¾ ;jrd.kak mdka fm;s we;=<;g ñxÑ yd iqÿ Ækq ñY%Kh ;jrdf.k *Eka tll ;nd mshkjid uo.skafk ál fj,djla ;nkak'wk;=rej Ths,a lvodishlska iekaúÉ wdjrKh lr oukak'

 

iq.;a Ydka; fudr.yl=Tqr