නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ms,smSk n;la


wjYH øjH'

 • ndiau;S lsf,da .%Eï 01 hs
 • l=l=¿ uia .%Eï 250 hs
 • ÆkQ .%Eï 100 hs
 • bÕ=re f;a ye¢ 01 hs
 • iqÿ ÆKq f;a ye¢ 02 hs
 • úh,s biaika fïi ye¢ 01 hs
 • f;,a fïi ye¢ 02 hs
 • ud¿ fidaia fïiyeÈ 02 hs
 • ñálsß fldamam 1$2 hs
 • mdg lr.;a ì;a;r
 • flfi,a fld<hla

 

idod .kakd wdldrh

m<uqfjka ndiau;s yd,a fidaod moug fnßs fkdjk fia msi.kak' l=l=,a uia ;ïnd fmdä len,sj,g lmd ¨Kq" .ïñßia len,s úkdlsß ly iaj,amhla oud l,jï lr YS;lrK uo fõ,djla ;nkak' thska uia j,g jeä rihla tlalr .; yelsh'Ndckhla <sm ;nd ÆkQ Bg tl;= lrkak' ta w;r YS;lrK ;enqQ l=l=,a uia ál f.k neof.k ÆkQ j,g tlalr neo.kak'

Bg wUrd.;a iqÿ Ækq bÕ=re tlalr.kak' n;a fmd,alsß biaika"l=vq l< iageksia l%u l%ufhka tlalr.kak flfi,a fld<hlska jid ;o lr uo.skafka msi.kak'ms<s.ekaùfï§ r;alr .;a flfi,a fld<hla u; n; fnod ;eïnQ mdg ú;r j,ska irid .kak'


iq.;a Ydka; fudr.yl=Tqr