නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

t.a Tï,Ü frda,a


wjYH øjH

) ì;a;r 06 la

) lerÜ .%Eï 50 la

) Ækq fld< .%Eï 50 la

) wuq ñßia lr,a 2 la

) .ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$4 la

) ¨Kq l=vq f;a ye¢ 1$4 la

) fmd,af;,a iaj,amhla


idod.kakd wdldrh

ì;a;r lvd n÷klg oud fmK k.sk ;=re îÜ lr .kak'lerÜ f.a%grhlska b;d isyska jk fia .d.kak' Ækq fld< wuqñßia iu. Ækq f.äh isyskaj lmd lerÜ iu. ì;a;r ñY%Khg oud ¨Kq iu. .ïñßia tl;= lr fyd¢ka lj,ï lrkak' me;,s fkdkaiaála n÷kla ,sm ;nd tys fmd,af;,a .d.kak' idod.;a ì;a;r ñY%Kfhka yekaola oud th lrfjkakg fkd§ iameÑhq,d tll wdOdrfhka fkdlefvk fia frda,a lrkak' th ;eáfha ;sìh§u ì;a;r ñY%Kfhka tys w.g ;j;a yekaola oud kej; fmr fiau frda,a lr .kak'fufia lsysm ierhla lsÍfï§ álla >k jQ Tï,Ü frda,a tlla Tng idod .; yels w;r th n÷fkka bj;g f.k rjqï yevfha fm;s lmd fidaia iu. ms<s.kajkak'


iQmfõ§ -m%idoa ks,ka; fmf¾rd

Oïñl fyajdjiï