නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

t.a u*Ska


wjYH øjH

) ì;a;r 3 la

) ñßial=vq f;a ye¢ 1$2 la

) ri wkqj ¨Kq

) nÜka uIareï .%Eï 50 la

) î Ækq f.ähla

) ;lald,s f.ähla

) fudi/,a,d Öia

) ng¾ iaj,amhla

idod .kakd wdldrh

ì;a;r lvd fnda,a tllg oud ñßial=vq iu. ¨Kq o tl;= lr .kak' Ækq ;lald,s ngka uIareï ySkshg lmd ì;a;r ñY%Khg tl;= lr fyd¢ka lj,ï lr .kak' me;,s n÷klg oud idod.;a ì;a;r ñY%Kh úkdä 3 la iaàï lr .kak' úkdä 3 lg miq n÷k yer fudi/,a,d  Ñia ñY%Kfha Wvg bif.k ;j;a úkdä 2 la iaàï lr f.k len,sj,g lmd Èishl wiqrd fidaia iu. ms<s.kajkak'


iQmfõ§ -m%idoa ks,ka; fmf¾rd

Oïñl fyajdjiï