නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

t.a mfldard


wjYH øjH

) ì;a;r 3 la

) wuq ñßia lr,a 2 la

) Ækq f.ähla

) lE,s ñßia f;a yekaola

) fmd,af;,a

) ri wkqj ¨Kq

) mdka msá fïi ye¢ 4 la


idod.kakd wdldrh

ì;a;r lvd n÷klg oud Ækq iy wuqñßia isyskaj ,shd thg tl;= lr .kak'wk;=rej lE,s ñßia iy ri wkqj ¨Kq o mdka msá fïi ye¢ 4 o tl;= lr fyd¢ka wkd.kak' n÷klg f;,a oud ,sm;nd fyd¢ka r;ajQ miq idod.;a ñY%Kfhka fïi ye¢ tl ne.ska oud fome;a; oud rkajka meyehg yefrk ;=re neof.k ms<s.kajkak'


iQmfõ§ -m%idoa ks,ka; fmf¾rd

Oïñl fyajdjiï