නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

t.a *ska.¾ia


wjYH øjH

) ì;a;r 5 la

) ñßia l=vq f;a yekaola

) ¨Kq l=vq f;a ye¢ 1$4 la

) fldaka *a,j¾ fïi ye¢ 2 la

) mdka msá fïi ye¢ 4 la

) ng¾ iaj,amhla

) mdka l=vq

) neo.ekSug f;,a

 

idod.kakd wdldrh

ì;a;r 4 la lvd ¨Kq iy ñßia l=vq f;a ye¢  1$2 la oud fyd¢ka ìÜ lrf.k l=vd y;/ia ;eáhl ng¾ ;jrd thg oud iaàï lr .kak' th fyd¢ka ;eïnqKq miq isyska ;Srej,g lmd .kak'b;sß ì;a;rh lvd fyd¢ka .idf.k mfilska ;nd mdka msá fldaka *a,j¾ iy b;sß ñßial=vq f;a yekao iu. wjYH kï muKla ¨Kq l=vq iaj,amhla oud ñY%lr iaàï lr .;a ì;a;r ;Sre msá ñY%Kfha oud msá ojgd ì;a;r idrej, o ojgd .kak' oeka ì;a;r ;Sre mdka l=vqj, ojgd .kak’ ì;a;r *ska.¾ia Yla;su;aj ;sîug fï wdldrhg foj;djla msá" ì;a;r"mdkal=vqj, ojgd .eUqre f;f,a rkajka meyehg tk;=re neo .kak'


iQmfõ§ -m%idoa ks,ka; fmf¾rd

Oïñl fyajdjiï