නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

flfi,a uqj neÿu


wjYH øjH


) ;rul flfi,a uqjla

) mssßisÿ lr .;a l+ksiaika .%Eï 250 la

) ishU,d hqI fldamam 1$2 la

) l=re÷ fmd;=

) iSks fïi ye¢ 2 la

) neo.ekSug f;,a

) î ¨kq .%Eï 250 la

) lE,s ñßia .%Eï 50 la

) ¨Kqidod.kakd wdldrh

m<uqj flfi,a uqj ;rul len,sj,g ,shd f.k .eUqre f;f,a neo.kak' Ækq o ta wdldrhg lmd neo.kak' fjk;a n÷kla ,sm ;nd th r;aùf.k tkúg ishU,d hqI iy iSks thg oud msßisÿ lr .;a l+ksiaika o tl;= lr .kak' thgu lE,s ñßia l=re÷ iy ri wkqj ¨Kq tl;= lr tu ñY%Khg neo.;a flfi,a uqj iy ¨Kq tl;= lr ,sm ksjd fyd¢ka lj,ï lr fïihg hjkak'iQmfõ§

pkaok mqIaml=udr

ld,d n,x uyf.or

r;au,dk


Oïñl fyajdjiï