නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

l;=reuqrex.d fld< neÿu


wjYH øjH


) l;=reuqrex.d fld< ñáhla

) mmvï melÜ 1 la

) î Ækq .%Eï 250 la

) lE,s ñßia fïi ye¢ 3 la

) neo.ekSug f;,a

) ¨Kq

) Wïn,lv len,s .%Eï 250 laidod.kakd wdldrh

l;=reuqrex.d fld< iQrd fidaod j;=r fírd .kak' Ækq ySkshg ,shd .kak' mmvï l;=rlska isyska len,sj,g lmd mfilska ;nkak'm<uqj Wïn,lv len,s .eUqre f;f,a neo.kak' th mfilska ;nd l;=reuqrex.d fld< o miqj î Ækq o neo.kak' uo riakh ;sìh§u neo.;a l;=reuqrex.d iy Ækq Wïn,lv ;eáhlg oud lE,s ñßia iy ri wkqj ¨Kq tl;= lr wjidkfha mmvï o neof.k idod.;a ñY%Khgu tl;= lr fïihg hjkak'iQmfõ§

pkaok mqIaml=udr

ld,d n,x uyf.or

r;au,dk


Oïñl fyajdjiï