නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fidahd óÜ neÿu


wjYH øjH


) fidahd óÜ melÜ tlla

) ;lald,s fidaia fïi ye¢ 2 1$2 la

) î Ækq .%Eï 200 la

) neo.ekSug f;,a

) ì;a;rhla

) úh<s ñßia lr,a .%Eï 50 ka

) ;,d.;a bÕ=re iqÿ Ækq f;a ye¢ 2 la

) ¨Kq f;a ye¢ 3 la

) mdka msá fïi ye¢ 4 la

) lrmsxpd fld< .%Eï 50 la

) lE,s ñßia fïi ye¢ 4 la

) ñßial=vq f;a ye¢ 1 la

) fidahd fidaia fïi ye¢ 2 la

) iSks f;a ye¢ 1 la


idod.kakd wdldrh

fidahd óÜ n÷klg oud thg ¨Kq f;a yekaola iu. kgk WKq j;=r oud úkdä 15 la fmfÕkakg yßkak' ñßia lr,a len,s f,i lmd ¨Kq j;=f¾ oud.kak' Ækq ,shdf.k rkajka mdg jk;=re .eUqre f;f,a neo.kak' fidahd óÜj, j;=r fyd¢ka ñßld thg mdkamsá" ì;a;rh" ñßial=vq" ;,d.;a bÕ=re iqÿ Ækq oud wkdf.k .eUqre f;f,a neo.kak' wk;=rej lrmsxpd iy len,s lr .;a ñßia o neo.kak'fjk;a n÷kla ,sm ;nd .skaor wvq lr f;,a fïi ye¢ 3 la oud lE,s ñßia" ;lald,s fidaia" fidahd fidaia iy iSks iu. ri wkqj ¨Kq oud thg neo.;a fidahdñÜ" úh<s ñßia" Ækq" lrmsxpd tl;= lr n÷kl wiqrd .kak'iQmfõ§

pkaok mqIaml=udr

ld,d n,x uyf.or

r;au,dk


Oïñl fyajdjiï