ඉවුම් පිහුම්

;ejrefï ojgd neo .;a fldys,wjYH øjH (

 • fldys, w, .%Eï 300
 • mdka msá .%Eï 150
 • fldaka*a,d fïi yeÈ 2
 • fílska mjqv¾ f;a yeÈ 1$2
 • ì;a;r 2
 • lE,s ñßia fïi yeÈ 2
 • ri wkqj ¨Kq iaj,amhla
 • whsia j;=r iaj,amhla
 • f;,
 • idod .kakd wdldrh (

  Ndckhlg mdka msá "fldaka*a,d "fílska mjqv¾ " ì;a;r "lE,s ñßia yd ri wkqj ¨Kq tla lr whsia j;=r ál ál tla lrñka Wl= negrhla idod .kak' fldys, w,h fydÈka iqoao lr isyska fm;s lmd .kak' .eUqre f;f,a ne§ug f;,a r;a lr .kak' fm;s lmd .;a fldys, negrfha ojgd .eUqre f;f,a rkajka mdg jkf;la neo .kak' leu;s kï ñßia l=vq yd ¨Kq l=vq tlg ñY% lr neo .;a fldys, u; bi fidaia iuÕ WKqiqïj ri n,kak'


  m%ùK iQmfõÈkS
  k§ wurisxy

  is;drd uOqId‚