නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

iqÿ Ækq iuÕ y;= neÿu


wjYH øjH


) iqÿ Ækq .%Eï 250 la

) y;= melÜ 1 la

) ì;a;r 2 la

) mdka msá .%Eï 150 la

) ñßia l=vq f;a ye¢ 2 la

) neo.ekSug f;,a

) lrmsxpd .%Eï 150 la

) mdka l=vq


idod.kakd wdldrh

iqÿ Ækq iqoao lr fidaod folg m,d .kak' y;= len,sj,g lvd .kak' ì;a;r fol fyd¢ka îÜlr thg mdka msá ñßial=vq iu. ri wkqj ¨Kq oud negrh idod .kak' f;,a ,sm ;nd r;ajQ miq iqÿ Ækq iy y;= idod.;a negrhg oud mdkal=vqj, ojg rkajka mdg jk;=re .eUqre f;f,a neo.kak' wjidkfha lrmsxpd fld<o fyd¢ka neof.k y;= iqÿ Ækq ñY%Khgu oud lj,ï lr fïihg hjkak'iQmfõ§

pkaok mqIaml=udr

ld,d n,x uyf.or

r;au,dk


Oïñl fyajdjiï