නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

rglcq yd,aueiaika neÿu


wjYH øjH


) rglcq .%Eï 250 la

) l=vd yd,aueiaika .%Eï 150 la

) î Ækq .%Eï 500 la

) lE,s ñßia .%Eï 50 la

) neo.ekSug f;,a

) lrmsxpd fld< .%Eï 150 la

) ¨Kq


idod.kakd wdldrh

yd,aueiaika T¨ lvd fidaod msßisÿ lr fõ,d neo.kak' rglcq o .eUqre f;f,a neo.kak' î Ækq iqoao lr fidaod ;rul f,dl= len,s isák fia lmd f.k th o neo.kak'fjk;a bv iys; n÷kla ,sm ;nd f;,a fïi ye¢ lsysmhla oud lrmsxpd fld< ál o neo.kak' thgu lE,s ñßia o tl;= lr tu ñY%Khg neo.;a Ækq" yd,aueiaika iy rglcq oud fyd¢ka lj,ï lr ri wkqj ¨Kq tl;= lr fïihg hjkak'


iQmfõ§

pkaok mqIaml=udr

ld,d n,x uyf.or

r;au,dk


Oïñl fyajdjiï