නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

lcq kQâ,aia neÿu


wjYH øjH


) msh,s lr.;a lcq .%Eï 500

) kQâ,aia mela tlla

) ñßia l=vq fïi ye¢ 1 1$2 la

) iSks iaj,amhla

) neo.ekSug f;,a

) ¨Kq l=vq

) lrmsxpd fld< .%Eï 200 la

) úh<s ñßia .%Eï 100 la


idod.kakd wdldrh

n÷klg f;,a oud r;ajQ miq lr fkdjk fia lcq neo.kak' kQâ,aia mela tl msákau f;,g oud úkdä ;=kla we;=<; fome;a; yrjd neo.kak' úh<s ñßia l;=rlska l=vd len,sj,g lmd lrmsxpd iu. neo .kak'neo.;a kQâ,aia l=vd len,sj,g lvd f.k ish,a, fyd¢ka f;,a fífrk ;=re ;nd f;,a lvodishl w;=rd iSks iy wjYH m%udKhg ¨Kq oud fyd¢ka lj,ï lr úh<s ùÿre n÷kl wiqrd m%fhdackhg .kak'iQmfõ§

pkaok mqIaml=udr

ld,d n,x uyf.or

r;au,dk


Oïñl fyajdjiï