නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

l,jï w, fld;a;=


wjYH øjH


) ;ïnd.;a n;, .%Eï 200

) ;ïnd.;a lsßw, .%Eï 200

) ;ïnd.;a oka§, .%Eï 200

) wUrd .;a wuq ñßia lr,a 15

) .d.;a fmd,a .%Qï 250

) ly l=vq iaj,amhla

) .ïñßia l=vq iaj,amhla

) wn weg f;a ye¢ 01

) fmd,a f;,a fïi ye¢ 05

) lrmsxpd b;02

) moug ¨Kq

) lmd.;a r;=Æk .%Qï 100


idod.kakd wdldrh


ish¨u w, j¾. ukdj fidaod msßisÿ lrf.k Tng wjYH wdldrhg fmdäjg lmd .kak'bkamiq iqÿiq Ndckhla <sm ;nd thg fmd,a f;,a fïi ye¢ 5 oud r;a jk úg thg wn"wUrd.;a wuq ñßia iy lmd.;a r;= Ækqq oud f;ïmrdÿ lr.kak'bka miqj ,sm ksjd thg .d.;a fmd,a iy wjYH moug ¨Kq lj,ï lr.kak'WKq WKqfju wdydßhg .kak'úOdhl iQmfõÈ

iqð;a wdßhr;akiq.;a Ydka; fudr.yl=Tqr