නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mdka fld;a;=


wjYH øjH


) mdka f.ä 01

) ì;a;r 01

) neo.;a l=l=,a uia .%Eï 200

) lmd.;a lerÜ lmd.;a .%Eï 50

) ,Slaia .%Eï 50

) ñá lsß wvq fldamam 1$2

) bÕ=re .%Eï 10

) iqÿÆkq .%Eï 100

) .ïñßia l=vq iaj,amhla

) f;ïmrdÿjg fmd,a f;,a fïi ye¢03idod.kakd wdldrh

mdka f.äh f.k l=vd len,s j,g lmd.kak' ke;skï l=vd len,s j,g w;ska lvd.kak' wk;=rej iqÿiq Ndckhla <sm ;nd thg fmd,a f;,a fïi yeÈ 3 tl;= lr ;,d.;a b.=re iqÿ Ækq oud rkajka mdg jk ;=re f;ïmrdÿ lr.kak'Bgu ì;a;r iy isyskaj lmd.;a lerÜ ,Slaia o .ïñßia l=vq iaj,amh o tl;= lr fyd¢ka f;ïmrdÿ lr.kak'oeka l=vd len,s j,g lvd .;a mdka iy ñá lsrÈ tl;= lr fydÈka l,jï lr .kak'fï mdka fld;a;= j WKq WKq fjkau wdydrhg .; yelshs'úOdhl iQmfõÈ

iqð;a wdßhr;akiq.;a Ydka; fudr.yl=Tqr