නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fldia fld;a;=


wjYH øjH


) ;ïnd.;a fldia .%Eï 500

) neo.;a ud¿ .%Eï 100

) ì;a;r 02

) bßÕ= lene,a,la

) iqÿÆkq .%Eu10

) ySkshg lmd.;a lerÜ .%Eï50

) ySkshg lmd.;a ,Slaia .%Eï50

) fmd,a wvq fldmam 1$2

) fmd,a f;,a fïi ye¢ 04

) moug ¨Kq

) ySkshg lmd.;a wuq ñßia lr,a06

) lrmsxpd b;s 01

 

idod.kakd wdldrh

 

,Slaia lerÜ fidaod msßisÿ lrf.k isyskaj lmd.kak' wk;=rej iqÿiq Ndckhla ,sm ;nd thg fmd,a f;,a fïi ye¢ 4 oud r;ajk úg thg bÕ=re iqÿÆkq ;,d oud uq,ska lmd .;a lerÜ ,Slaia Bg tl;= lrkak ì;a;rh lvd fkao Bgu tl;= lr fyd¢ka f;ïmrdÿ lr.kakwk;=rej ;ïnd.;a fldia iy neo.;a ud¿ Bg tl;= lrkak fuys§ ySkshg lmd.;a wuqñßia lr,a tl;= lsÍg wu;l fkdlrkak'fldia iy neo.;a ud¿ uq,ska ilid .;a f;ïmrdÿjg tl;= lrk úg fmd,a lsß wvq fldamam Nd.h o tl;= lr.kak'oeka u|la ksjqKq miq fld;a;=j wdydrhg .kak'úOdhl iQmfõÈ

iqð;a wdßhr;akiq.;a Ydka; fudr.yl=Tqr