නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

b`os wdmam fld;a;=


wjYH øjH


) b¢wdmam 30

) úh,s ñÈ .%Eï 10

) wUrd.;a bÕ=re .%Eï 10

) wUrd.;a iqÿ ¨kq .%Eï 100

) lmd .;a f,dl= Ækq .%Eï 50

) wuqñßia lr,a 04

) neo.;a biaika .%Eï 200

) lE,s ñßia f;a ye¢ 02

) fmd,a f;,a fïi yeÈ 04

) ì;a;r 02


idod.kakd wdldrh


uq,ska bÈ wdmam ^ksjfia § idod f.k fyda lfvka ñ,§ .;a& l=vd len,s j,g lvd mfilska ;nd.kak' wk;=rej iqÿiq Ndckhla <sm ;nd thg fmd,a f;,a oud r;a jk úg ;,d.;a bÕ=re iqÿ¨kq wuq ñßia oud f;ïmrdÿ lr.kak'Bgu ì;a;r lvd l,jï lr .kak' miqj b¢wdmam yer wfkl=;a øjH tkï lE,s ñßia lmd .;a f,dl= Ækq oud wjidkfha§ uq,ska l=vd len,s j,g lvd ilid.;a bÈ wdmam o Bg tl;= lr fyd¢ka l,jï lr.kak'WKq WKqfõu wdydrhg .kak'úOdhl iQmfõÈ

iqð;a wdßhr;akiq.;a Ydka; fudr.yl=Tqr