නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

iS*qâ, ì;a;r fld;a;=


wjYH øjH


) neo.;a biaika .%Eï 100

) neo.;a oe,a,ka .%Eï 100

) neo.;a ud¿ .%Eï 100

) ì;a;r 06

) bÕ=re lene,a,la

) iqÿÆkqq .%Eï 20

) lmd.;a ÆkQ .%Eï 50

) lmd.;a ud¿ ñßia .%Eï 100

) lE,s ñßia f;a ye¢ 01

) .ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$2

) moug ¨Kq

) ly iaj,amhla

) f;,a fïi ye¢ 03


idod.kakd wdldrh


m<uqj ì;a;rh lvd fyd¢ka .id .kak' bka wk;=rej iqÿiq Ndckhla <sm ;nd r;a jk úg thg f;,a fïi ye¢ 3 oud ;,d.;a bÕ=re iqÿ Ækq tl;= lr f;ïmrdÿ lr.kak bkamiq thg lE,s ñßia ud¿ ñßia lmd.;a Ækq o oud l,jï lr .id ilialr.;a ì;a;rh oukak'bkamiq neo.;a biaika oe,a,d iy ud¿ tl;= lr .ïñßia l=vqo lj,ï lr <ssfmka nd WKq WKqfõu wdydrhg .kak'


úOdhl iQmfõÈ

iqð;a wdßhr;akiq.;a Ydka; fudr.yl=Tqr