නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

meia;d, Öia fld;a;=


wjYH øjH


) ;ïnd.;a meia;d .%Eï 500

) Öia .%Eï 100

) fmd,a lsß w~q fldamam 01

) lmd.;a wuq ñßia .%Eï 25

) lmd .;a f,dl= Ækq .%Eï 50

) .ïñßia l=vq f;a ye¢ 01

) ly l=vq iaj,amhla

) lrmsxpd b;s 01 fyda 02

) mougg ¨Kq


idod.kakd wdldrh


uq,ska iqÿiq Ndckhla <sm ;nd thg fmd,a lsß wvq fldamamh oud Bgu Öia yd ÆkQ oud fyd¢ka ye¢ .d .kak' fmd,alsß W;=rdf.k tk úg .ïñßia iy meia;d oud l,jï lrñka moug ¨Kq o tl;= lr .kak'fuu fld;a;=j WKq WKqfõu wdydrhg .kak'


úOdhl iQmfõÈ

iqð;a wdßhr;akiq.;a Ydka; fudr.yl=Tqr