නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

whsialS%ï fld;a;=


wjYH øjHh


) jeks,d whsia l%Sï ial+ma 02

) fpdl,Ü whsia l%Sï 02

) lmd.;a lcq .%Eï 250

) úh,s ñÈ .%Eï 25

) fmdähg lmd.;a wU .%Eï 25

) fmdähg lmd.;a wkakdis .%Eï 25

) iafgdanß fidaia fïi 02

) fpdl,Ü fïi yeÈ 02idod.kakd wdldrh


m<uqfjkau iqÿiq Ndckhla f.k thg wm by; oelajQ whsia l%Sï j¾. ;=ku tlg oud .kak'thgu lmd .;a lcq wkakdis iy wU o l,jï lr.kak'bgu iafgdanß fodia yd fpdl,Ü fidaia o tl;= lr fmdä;a;kag ms<s.kajkak'úOdhl iQmfõÈ

iqð;a wdßhr;akiq.;a Ydka; fudr.yl=Tqr