ඉවුම් පිහුම්

ì;a;r rys; ng¾ flalawjYH øjH (

 • ng¾ .a?ï 150
 • iSks f;a yeÈ ;=kla
 • msá .a?ï 250
 • fldaka msá f;a yekaola
 • j;=r f;a yeÈ ;=kla
 • jeks,d f;a yeÈ tlydudrla
 • fílska fidavd f;a yeÈ Nd.hla
 • idod .kakd wdldrh (

  wjka tl 175°C r;alr.k' Ndckhlg ng¾ iy áka lsß tl;= lr l%Sï moula tk;=re ñY% lr thg iSks iy jeks,d tl;= lr úkdä 2-3 ld,hla ñY% lr.kak' tu ñY%kh j;=r" fílska fidavd iy fílska mjqv¾ tl;= lr.kak' wjidkhg tu ñY%khg msá iy fldaka msá tl;= lr fydÈka ñY% lr ;eáhlg oud úkdä 30 fíla lr.kak'


  úð; l=udr
  m%ùK flala ks¾udK Ys,amS

  uOqNdIsŒ fndr¨f.dv